Klachten

Klachtenprocedure NILO Personeelsdiensten B.V.

Definitie

Onder een klacht wordt, in het kader van dit reglement, verstaan iedere schriftelijke uiting van ontevredenheid met betrekking tot het handelen of juist niet handelen van NILO Personeelsdiensten B.V., één van haar medewerkers of een door haar ingeschakelde derde, bij werkzoekenden, flexkrachten, prospects, opdrachtgevers of andere relaties van NILO Personeelsdiensten B.V..
Een klacht kan schriftelijk kenbaar gemaakt worden via dit e-mailadres: klachten@nilo.nl
 

Indienen van een klacht

Een klacht kan worden ingediend door een ieder, die te maken heeft met de activiteiten in artikel A beschreven verband van NILO Personeelsdiensten B.V..
Anonieme klachten behoeven niet in behandeling te worden genomen.
Van behandeling van een klacht kan worden afgezien indien er meer dan één jaar is verstreken nadat het handelen, waarover wordt geklaagd, heeft plaatsgevonden. De indiener ontvangt binnen vier weken een bericht dat de klacht om die redenen niet in behandeling wordt genomen.
Klachten dienen te worden gericht aan de directeur van NILO Personeelsdiensten B.V., de heer G.J.J.M. van Uitert.
Wanneer de klacht is ingediend bij een ander dan degene die de klacht behoort te behandelen, zendt de ontvanger de klacht direct naar deze persoon door.
 

Behandeling van een klacht

Klachten worden behandeld door de directeur van NILO Personeelsdiensten B.V. en bij diens afwezigheid door een van de medewerkers.
De directeur onderzoekt of de klacht gegrond of ongegrond is en op basis van een onderbouwd oordeel besluit de directeur wat de te nemen maatregelen zijn.
Van iedere klacht wordt een schriftelijke verslaglegging gedaan.

 
Ontvangstbevestiging

De ontvangst van de klacht wordt binnen enkele dagen schriftelijk bevestigd aan de klager. 


De ontvangstbevestiging bevat:

 • De datum van ontvangst van de klacht.
 • Een korte omschrijving van de klacht en de datum waarop de gedraging of uitlating, waarop de klacht betrekking heeft, plaatsvond.
 • Een aanduiding van de termijn binnen welke de behandeling van de klacht naar verwachting zal zijn afgerond.
 • De vermelding van een contactpersoon tot wie de klager zich desgewenst kan wenden.
 • Een beschrijving van het verloop van de klachtenprocedure.
 • De vermelding dat de klager de mogelijkheid heeft te verzoeken om gehoord te worden

 

Horen van de klager en degene op wie de klacht betrekking heeft

De klager wordt op zijn/haar verzoek (mondeling of schriftelijk) in de gelegenheid gesteld om zijn/haar standpunt mondeling toe te lichten.
Indien het voor een goede afhandeling van de klachten noodzakelijk is, worden zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft, gevraagd zijn/haar zienswijze mondeling naar voren te brengen.
De klager wordt in ieder geval gevraagd zijn/haar zienswijze mondeling naar voren te brengen, indien de beoordeling van zijn/haar klacht steunt op feiten en omstandigheden die afwijken van de gegevens die de klager zelf naar voren heeft gebracht.
Van de toelichting van zowel de klager als degene op wie de klacht betrekking heeft worden verslagen gemaakt en naar beiden verzonden.
De directie en andere betrokkenen in deze procedure handelen zodanig dat de privacy van de klager/klaagster voldoende gewaarborgd is.

 
Beantwoording van de klacht

Bij de afhandeling van een klacht wordt een behandelingstermijn gehanteerd van maximaal 4 weken.
Indien de behandeling van een klacht niet kan worden afgerond binnen de termijn die in de ontvangstbevestiging is aangegeven, ontvangt de klager daarvan schriftelijk bericht onder vermelding van een nieuwe termijn waarop de beantwoording tegemoet kan worden gezien.
De beslissing op de klacht wordt schriftelijk aan de klager medegedeeld.

De beslissing op de klacht bevat:

 • Een weergave van de klacht
 • Een weergave van de feiten zoals NILO Personeelsdiensten deze ziet.
 • Een gemotiveerde stellingname met betrekking tot de klacht.
 • Een oordeel over de klacht
 • Eventuele maatregelen die zijn of worden genomen naar aanleiding van de bevindingen.
 • Het oordeel houdt in, dat de klacht gegrond of ongegrond wordt bevonden. In bijzondere gevallen kan een oordeel over de klacht achterwege blijven.


Sancties

In het geval van een gegronde klacht, wordt de betreffende persoon aangesproken op zijn/haar gedrag/uitlating waarvan een verslag wordt opgemaakt. Afhankelijk van de zwaarte van de klacht kunnen er verdere sancties worden toegepast.

 
Rapportage over de klachtenprocedure

Iedere half jaar of zoveel vaker als dit noodzakelijk wordt geacht, worden als onderdeel van de managementanalyse de klachten geanalyseerd op aantal, aard en oorzaak. Aan de hand van deze analyse worden maatregelen geformuleerd.


Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Algemene klachtenprocedure van NILO  Personeelsdiensten B.V.’. Deze klachtenprocedure treedt in werking vanaf 17 juli 2019.

 

NILO Personeelsdiensten B.V.
G.J.J.M. van Uitert
Directeur